O Nas

KONCEPCJA MDK 1 W PIEKARACH ŚLĄSKICH
Koncepcję Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Piekarach Śląskich
stanowi Misja i Wizja Placówki. Wszelkie działania MDK wynikają
z realizacji przez społeczność Placówki zapisów Misji i Wizji

MISJA
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 jest placówką oświatowo-wychowawczą Piekar
Śląskich i służy dzieciom i młodzieży naszego miasta.
Celem działalności placówki jest wychowanie aktywnego, nowoczesnego
człowieka, otwartego na zmieniający się świat, przyjaznego wobec innych
ludzi i otoczenia.
MDK nr 1 w Piekarach Śl. prowadzi stałe, pozaszkolne zajęcia artystyczne,
rekreacyjne oraz naukowe.Stwarza możliwości rozwoju zainteresowań i talentów, kształtuje różnorodne umiejętności, zapewnia wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. W kołach zainteresowań i klubach spotykają się ci, którzy po raz pierwszy odwiedzili nasze pracownie oraz tacy, którzy od kilku lat uczestniczą w życiu MDK NR 1 .
Pracujemy z dziećmi uzdolnionymi, dla nich organizujemy konkursy i turnieje.
Placówka współpracuje ze szkołami, klubami sportowymi, instytucjami kultury
i rodzicami uczestników.
Posiadając ponad 55-letnią tradycję oraz liczne doświadczenia i sukcesy
jesteśmy dumni, że tak wiele pokoleń Piekarzan wyniosło z naszych murów
najlepsze wspomnienia, wiedzę i umiejętności. W ciągu najbliższych lat
będziemy pokonywać trudności w celu pełnej realizacji założeń nowoczesnej
edukacji i wychowania.
WIZJA
Celem działalności placówki jest wychowanie aktywnego, nowoczesnego
człowieka, otwartego na zmieniający się świat, przyjaznego wobec
innych ludzi i otoczenia:
– wychowanek MDK 1 potrafi wykorzystać TIK do nauki, zabawy i w życiu codziennym.
– wychowanek potrafi skutecznie komunikowad się w językach obcych, językiem ojczystym i gwarze śląskiej.
– wychowanek posiada umiejętności logicznego myślenia i wykorzystuje ją
w rozwiązywaniu zadań i problemów.
– wychowanek posiada świadomość ekologiczną – rozumie potrzeby ludzi i środowiska ( jest empatyczny).
– wychowanek jest ciekawy świata, poszukuje nowinek technicznych i wykorzystuje je w życiu codziennym.
– wychowanek prezentuje swoje umiejętności w środowisku lokalnym.
Stwarzamy możliwości rozwoju zainteresowań i talentów, kształtujemy
różnorodne umiejętności, zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci
i młodzieży poprzez:
– organizację zajęć MDK umożliwiającą rozwój zainteresowań i talentów bez względu na poziom umiejętności i uzdolnienia wychowanków.
– udział wychowanków w zajęciach MDK umożliwiamy im rozwój różnorodnych umiejętności.
Pracujemy z dziećmi uzdolnionymi, dla nich organizujemy konkursy
i turnieje:
– dla dzieci uzdolnionych organizujemy różnorodne konkursy i turnieje (
matematyczne, informatyczne, sportowe, językowe, recytatorskie)
– wspomagamy wychowanków w przygotowywaniu się do konkursów i turniejów na terenie placówki oraz poza nią.
Współpracujemy ze szkołami, klubami sportowymi, instytucjami kultury
i rodzicami uczestników:
– dzięki rozpoznanym potrzebom środowiska współpracujemy z różnymi instytucjami i placówkami.
– w realizacji koncepcji placówki współpracujemy z rodzicami wychowanków.
I DZIAŁ NAUKOWY
1.Pracownia językowo-informatyczna
2.Pracownia matematyczna
II. DZIAŁ ARTYSTYCZNO – REKREACYJNY
1. Pracownia plastyczno-teatralna
2 Pracownia muzyczna
3 Pracownia rekreacji i rozrywki